Výchovný poradce

 

Náplň práce výchovného poradce:

  • konzultace s rodiči dle dohody

        1.Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

• ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

• zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

• pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně- pedagogická vyšetření

   • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky

        • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči              

              • spolupracuje s učitelem předmětu Spec. ped. péče

        • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče                                       

             2.Péče o žáky s výchovnými problémy

             • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

             • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

  • spolupracuje s dalšími institucemi

 3. Další metodická a informační činnost

             • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

             • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA

             • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

             • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

             • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

             • spolupracuje s metodikem prevence

            4. Kariérové poradenství:

            • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

            5.   Vedení dokumentace:

            • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

            • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje

            • vede jejich evidenci individuálních studijních plánů

            • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů