Logopedie v MŠ

Rozhýbeme jazýček -

Logopedická prevence v MŠ Louňovice pod Blaníkem

Od letošního školního roku 2016-2017 běží v naší mateřské školce logopedická prevence pod vedením logopedické asistentky. Zaměřujeme se na podporu přirozeného a správného vývoje dětské řeči a kultury mluvního projevu.

Dítě během předškolní docházky, ale už i před samotným nástupem do školky, prochází několika stádii řečového vývoje. Proto se zaměřujeme zejména na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností, dále poskytujeme rodičům informace o dostupnosti logopedické péče. Svou prací se podílíme zejména na zajištění logopedické péče ve školství. Speciálně pedagogicko-logopedická péče je stanovena individuálně.

Výhody logopedické prevence: předcházení narušení komunikační schopnosti, stimulace správného řečového vývoje. Primární logopedická prevence se týká všech dětí, rozvíjí jejich řeč. S dětmi je prováděna depistáž a na třídních schůzkách, nebo při individuální potřebě je prováděna osvěta mezi rodiči. Logopedická prevence v MŠ podporuje vývoj řeči ve všech čtyřech jazykových rovinách. Působí preventivně proti vzniku nesprávných komunikačních návyků, rovněž proti narušené komunikační schopnosti, poruch hlasu, hlasové hygieny, dyslalie, neplynulosti řeči. Také působí jako prevence poruch učení. Souvisí se základními oblastmi rozvoje dítěte a to v oblasti motoriky, dechových, hlasových i artikulačních cvičení, zrakovém a sluchovém vnímání. Dále působí v oblasti fonematického sluchu, časové a prostorové orientace, a pod ...

Za MŠ Louňovice pod Blaníkem, Jana Burdová