Články z MŠ

MŠ a předmatematická gramotnost

I děti v MŠ se již učí budoucím matematickým pojmům. Jednotlivé činnosti jim předkládáme nenápadně a nenásilnou formou, tak aby z práce měly potěšení, abychom v nich vzbudily zájem o poznání.  Svou práci s dětmi bereme vážně, a proto pracujeme s nadhledem. Dětem dáváme možnost vzdělávat se podle jejich intelektuálních a duševních možností. Jsme časově velkorysí. V daných úkolech je jednoduchost, která ovšem neznamená, že bychom je podceňovali. Jednotlivé pracovní úkony jsou rozmanité natolik, aby jim daly dobrý základ pro budoucí matematické operace. Děti si tříbí pozornost na detail, rozvíjí se jejich schopnosti soustředění se. Nepracujeme jen podle pracovních listů, které jsou zpracované různou formou, dle jejich věku, ale předkládáme jim i úkoly, které v sobě zahrnují prvky logiky. Jednotlivé úkoly vždy předkládáme formou zážitkové pedagogiky, která koresponduje s naším ŠVP PV. Tato metoda je vhodná pro děti každého věku. Nicméně v předškolním vzdělávání má své nezastupitelné místo právě proto, že získané poznatky a vědomosti jsou základním stavebním kamenem pro matematiku „opravdovou“. Matematika a předmatematické dovednosti nejsou jen číselnou řadou ( kterou mnoho dětí zvládá odříkat ), ale jsou to schopnosti rozlišovat jednotlivosti od celku. Tedy schopnost analýzy a také syntézy. Jednoduchými didaktickými metodami cvičíme krátkodobou paměť, vizuální paměť a postřeh. Dodržujeme souslednost, tzn. pořadí kroků od jednoduchých ke složitějším až po ty obtížné. Věnujeme se i dodržování pravidel, protože právě matematika je o pravidlech. S dětmi se věnujeme propedeutice geometrie. Učíme je tvarům a jejich prostoru. Rozlišujeme pravolevou orientaci nejen na tělesném schématu, řadíme podle velikosti a zkoušíme malovat podle diktátu. Toto je důležité pro pochopení budoucích zadání v učebnicích a pracovních sešitech. Věnujeme se i časoprostorové orientaci. V oblasti propedeutiky logiky a množinové logiky cvičíme organizační dovednosti, třídění, popsání vlastností, děti se seznamují se společnými vlastnostmi předmětů. Učíme děti chápat kvantifikátory ( každý, některý,… ). Děti porovnávají, přiřazují, tedy pracují bez počítání. V momentě, kdy již děti pojmenovávají číslicemi, se dostaly k aritmetice. Mluvíme tedy o propedeutice aritmetiky, tzn., chápou souvislosti mezi množstvím a pořadím. Logické řady cvičíme i podle doporučení prof. Hejného a do své práce vnášíme i prvky jeho matematického prostředí vhodného i pro předškolní vzdělávání.

Za kolektiv MŠ Louňovice pod Blaníkem, Jana Burdová

 

Předčtenářská gramotnost v MŠ

 

Pro život v 21.století jsou nutné vysoce rozvinuté schopnosti a dovednosti získávat a zpracovávat informace. Předpoklad pro efektivní práci s informacemi je dovednost pracovat s textem, vyhledávat si v něm informace, kriticky je hodnotit a využívat je pro řešení každodenních situací. Čtenářská gramotnost je schopnost rozumět formám psaného jazyka, kterou vyžaduje společnost jako taková. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam ze široké škály textů. Čtou, aby se učili, účastnili se společenského života a také pro radost. Aby tato dovednost v pozdějším životě nečinila obtíže, věnujeme se jí už v MŠ a nazýváme ji předčtenářskou gramotností, neboli pregramotností. Gramotnost je komplex jazykových kompetencí čtení – tedy čtení, psaní, naslouchání, mluvení, vyjadřování se a myšlení s důrazem na komunikační, expresivní a poznávací funkce. V mateřské škole se věnujeme hlavně naslouchání, mluvení, vyjadřování a myšlení. Pregramotnost je rozvíjena ve všech jejích složkách, ale i v předpokladech pro jednotlivé složky. Dbáme na rozvoj celé osobnosti dítěte – poznávací, jazykové, emocionální a volní. Gramotnostní dovednosti jsou zasazeny do kontextu životních situací, tedy jsou rozvíjeny „za chodu“ v procesu smysluplného používání. Vzdělávací program „Začít spolu“ je v tomto procesu velkým přínosem, stejně tak jako učení se kritickému myšlení. Jako ostatní složky ve správném rozvoji jedince má i gramotnost své ontologické zákonitosti. Funkční gramotnost je současně etapou, ale také kvalitou gramotnosti jako takové. Předškolní období má svůj velký význam. Koncepce spontánního vývoje gramotnosti je založena na vlastní aktivitě dítěte, jeho spontánnosti, chuti experimentovat v souvislosti s rozvojem řeči a interakcí s okolím. Důležité je literárně bohaté a podnětné prostředí. V naší MŠ stále klademe důraz na českou dětskou literaturu, která je bohatá a kvalitní. Děti se seznamují i s novým moderním způsobem textu, který jim předkládá pro ně atraktivní, známá, ale někdy mnohdy opomíjená témata z jejich mladého života. Pracujeme s literaturou oceněnou „Zlatou stuhou“ i jinými literárními oceněními.

Důvody pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti v předškolním věku jsou jak kvantitativní, tedy nároky společnosti, vliv na školní úspěšnost. Tak i kvalitativní, tedy fyziologické. Děti disponují specifickým vývojovým potenciálem, jsou aktivní, zvídavé, rády objevují a experimentují, napodobují a jsou iniciativní. Mají spontánní zájem o čtení. Jejich věk je příznačný pro rozvoj zrakového, sluchového i hmatového vnímání. V předškolní přípravě se zaměřujeme z hlediska pregramotnosti na rozvíjení všech důležitých percepčních a poznávacích funkcí pro budoucí čtení, psaní a čtenářství v kontextu emočního a sociálního rozvoje. Děti vedeme k reflektování zájmu o čtení a písmo. Vše je v koncepci osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Tzn., celostní, individualizovaný rozvoj osobnosti dítěte.

Za kolektiv MŠ Louňovice pod Blaníkem, Jana Burdová