Domácí vzdělávání

 

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli vzdělávat své děti v domácím prostředí podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) dle §41 Individuální vzdělávání. Vzdělání poskytujeme žákům 1.–5. ročníku ZŠ, do budoucna plánujeme nabídku rozšířit až do 9. ročníku ZŠ. Máme dlouholeté osobní zkušenosti se s domácím vzděláváním, vzděláváním nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytováním reedukativní péče, … Naše škola klade důraz na spolupráci s rodiči.

 

Nabízíme:

 • individuální přístup ke každému žákovi
 • respektování jeho potřeb
 • možnost navštěvovat výuku v kmenové třídě dle domluvy a to i pravidelně
 • účastnit se školních akcí
 • metodickou pomoc rodičům (osobní i telefonické konzultace, e-mailem, …)
 • účast na našich zájmových kroužcích nebo akcích pořádaných Cestou pro všechny z.s.
 • v případě zájmu nabízíme zorganizování akcí pro žáky domácího vzdělávání (Vánoční dílny, Projektový den, …)
 • pro rodiče organizujeme semináře: Genetická metoda a Matematika dle prof. Hejného
 • učebnice dle našeho ŠVP

 

Hodnocení:

 

 • osobní přezkoušení z hlavních předmětů(ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů. Při přezkušování může žák využívat pomůcky, se kterými je zvyklý pracovat v domácím prostředí.
 • „portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály)
 • hodnocení bude probíhat na naší škole garantem domácího vzdělávání

 

Na termínu přezkoušení (leden, červen) se rodiče domluví písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, která je garantem zkoušení. Na hodnocení přinese rodič (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Návrh vysvědčení bude doporučen bez úprav nebo v něm zdůvodní nějaké změny.

 

Forma hodnocení:                                           

 

 • Slovní hodnocení – s formou a obsahem vypomůže garant zkoušení

 

V případě zájmu o domácí vzdělávání rodič předloží:

 

 • Žádost o přestup – pokud přechází z jiné školy
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • Žádost o individuální vzdělávání
 • Zápisní list naší školy
 • Doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
 • Čestného prohlášení
 • Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby ( minimálně středoškolské vzdělání), která bude žáka individuálně vzdělávat úředně ověřený nebo při osobním kontaktu doložený originál

Veškeré dokumenty budou zaslány na vyžádání e-mailem.

Bližší informace o domácím vzdělávání: https://pomocvdomacnosti.cz/deti-muzete-vzdelavat-i-doma-je-treba-si-ale-vsechno-predem-promyslet