Září 2017

 

Základní škola

Prázdniny utekly jako voda a škola se opět rozezněla dětskými hlásky a radostným smíchem. Začátek školního roku odstartovalo společné setkání před budovou školy a následné uvítání v jednotlivých učebnách. Vše se neslo v duchu našeho nového celoškolního tématu „Všude dobře, doma nejlíp“. Děti si prohlížely pohlednice z prázdninového putování a vyprávěly své zážitky.  První úkoly už čekaly na naše školáčky, kteří usedli do lavic zcela poprvé. S pomocí rodičů se jich zhostili s velkým nadšením a odhodláním. Všem školákům přejeme, aby celý školní rok byl pro ně úspěšný, plný zážitků i velkého poznání. 

Změnám dostálo okolí školy, ve kterém díky městysu přibyly chodníky, nový přechod a osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců.  Věříme, že řidiči se stanou ohleduplnějšími a budou dodržovat pravidlo přednosti chodců.

Velké poděkování patří paní Vašinové z firmy Liwa s.r.o., která darovala škole značný objem usňového a textilního materiálu pro kreativní tvorbu dětí z MŠ a ZŠ. Už teď se těšíme na samotnou tvorbu i vlastní výrobky. Děkujeme.

Překvapivých výsledků jsme dosáhli v soutěži ve sběru papíru za  loňský školní rok a to 2980 kg papíru.  Umístili jsme se na 10. místě a získali pro děti společenské hry a pro školu  finanční prostředky ve výši 5598,- Kč, které  byly použity společně s dalšími finančními dary na doplnění herních prvků školní zahrady. Pro stávající školní rok platí stejná pravidla: třídit zvlášť směsný papír (noviny, časopisy, letáky, knihy bez pevné vazby, …) a kartonové krabice, vše můžete ponechat svázané před bývalým hlavním vchodem ZŠ.  Pokud se bude jednat o děti MŠ a ZŠ, je zapotřebí  přiložit lísteček se jménem, aby mohla být váha připsána do soupisky účastníků.  I nadále pokračujeme v Recyklohraní, kde je možné na hale školy odevzdávat drobný elektroodpad, prázdné kartridže a baterie. Také můžete na rampě školní jídelny zanechat v PET lahvích použitý stolní olej, který odváží firma k ekologické likvidaci.

Na začátku roku 2018 budou moci žáci ZŠ absolvovat zimní vícedenní školní výlet s výukou lyžování na Šumavěv klidné vesničce Javorník. Přímo u hotelu jsou dva lyžařské vleky, jeden pro začínající a jeden pro pokročilé malé lyžaře. Výcvik bude probíhat pod vedením školených lyžařských instruktorů. Krásná příroda, Klostermannova rozhledna, rotunda sv. Antonína a jiné místní zajímavosti lákají i k pěší turistice. Při nepříznivém počasí mohou děti trávit čas v tělocvičně uvnitř hotelu.

V loňském školním roce naše škola přivítala na návštěvě finskou paní učitelku. V návaznosti na tuto návštěvu, se naše škola zapojila do mezinárodní spolupráce s finskou školou v Yälenu. Žáci všech ročníků si během školního roku vyměnili několik dopisů s finskými žáky v anglickém jazyce. Navzájem se o sobě děti dozvěděly mnoho zajímavých informací a zjistily, že některé záliby mají všichni stejné např. nejoblíbenější den v týdnu je u finských dětí pátek, stejně jako u nás J.

Nové mezinárodní projekty a spolupráce nás čekají i v tomto školním roce. Mezinárodní spoluprací, která se již delší dobu rýsovala, a v tomto školním roce se začne uskutečňovat, bude dopisování našich žáků s žáky české školy v Miláně. Na tuto myšlenku nás přivedli naši dva žáci žijící v Miláně, kteří u nás tráví poslední měsíce školního roku, protože v Itálii tou dobou již mají prázdniny. Tato spolupráce bude probíhat v českém jazyce a budou se na ní podílet i žáci nižších ročníků. Česká škola v Miláně je provozována pod záštitou Spolku krajanů a přátel ČR žijících v Miláně.

Další spolupráce, která již začala v loňském školním roce, je s Českým krajanským spolkem v Athénách. V loňském roce jsme ve škole nabízeli k odkoupení mnoho krásných starších českých knih, které byly vyřazeny ze školní knihovny. Knihy, o které nikdo neměl zájem, jsme zabalili a poslali právě Českému krajanskému spolku do Athén k doplnění jejich české knihovny. Z daru byl spolek velmi nadšený a již v loňském roce nás požádal o součinnost. Tato spolupráce v letošním roce získala jasnější pravidla a bude taktéž pro žáky probíhat v českém jazyce.

Mezinárodní projekt, který čeká naší školu v květnu 2018, se jmenuje Edison. V rámci tohoto projektu přijdou do naší školy zahraniční stážisté z různých částí světa za účelem prezentace jejich země původu a jejich kultury. Celý projekt probíhá v anglickém jazyce. Žáci se nejen dozvědí řadu zajímavostí, ale budou si moci procvičit konverzaci v anglickém jazyce.

Pro rodiče školáků, předškoláků i veřejnost škola připravila seminář Matematika všemi smysly, na kterém byla představena matematika prof. Hejného. Prakticky si mohli vyzkoušet práci v jednotlivých matematických prostředích za použití speciálních didaktických pomůcek. I přes malou účast se seminář těšil velkému nadšení a již nyní se rodiče těší na jeho pokračování pro „pokročilé“.

                                                                                              Mgr. Eva Filipová a kolektiv ZŠ

Mateřská škola   …a přišel podzim …

 

S  dětmi ve školce si vyprávíme o podzimních radostech. Pozorujeme proměny přírody, jak dozrávají plody, co a jak se nechá ještě sklidit, zda si to houby v lese nerozmyslely a nezačaly růst. Na obloze budeme pozorovat nejen létající draky, ale také si připomeneme, že někteří ptáci odlétají na jih za teplem. Vzpomeneme i na zvířátka, hlavně na ta volně žijící a budeme přemýšlet, jak se připraví na zimu. Mimo pokladů podzimu se MŠ soustředí také na sportovní a jiné aktivity. V rámci vzdělávacího bloku „O Podblanických pověstech“ se vydáme na Malý Blaník. Vzpomeneme na poustevníka a cestou budeme hledat lesní skřítky. Při příležitosti podzimní sklizně se pojedeme podívat na statek plný dýní k Pipkům, odkud si děti mohou přivést halloweenskou dýni. Opět i v letošním roce bylo do programu zařazeno plavání v plavecké škole v Táboře pro děti starší 4 let. Plavání má pozitivní vliv na rozvoj jemné i hrubé motoriky. Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT. Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Jedná se o zábavnou formu plnění cvičebních prvků v tělocvičně uzpůsobené věku od 2-6 let. Děti získají zápisníčky, do kterých si poté budou moci vlepovat samolepky zvířátek jako motivaci za zvládnuté sportovní aktivity.

Od letošního školního roku jsme zintenzívnili práci s předškoláky. Dopoledne budoucí školáci rozvíjí své myšlení a dovednosti nad rámec center aktivit podle uceleného vzdělávacího programu speciální pedagožky Jiřiny Bednářové. Jedná se o pracovní listy utvářející ucelený systém předškolní průpravy. Rozvíjí grafomotoriku, sluchové a  zrakové vnímání, rozumové schopnosti, řeč, orientaci v prostoru a čase. V odpoledním bloku, mezi tím co mladší děti odpočívají, ještě hodinu s nimi skupinově pracuje pověřená paní učitelka. Program je opět zaměřen na přípravu vstupu do základní školy.

V mateřské škole se díky organizačním změnám podařilo zřídit samostatnou útulnější šatnu pro obě třídy, do jednotlivých tříd se tak nezanáší nečistoty z obuvi a děti mají dostatečný prostor k převlékání. Dle finančních možností se budeme v nadcházejícím období snažit postupně vybavovat učebny novým nábytkem tak, aby vzniklo příjemné a funkční prostředí. V současné době do dvou oddělení mateřské školy dochází 40 dětí, kterým se věnují 4 pedagogové a v určitou denní dobu dětem mladším 3 let také chůva. Na přání dětí společně vymýšlíme nový název třídy „Koťátek“ tak, aby se v ní cítily dobře a neměly pocit věkové diferenciace. Upřednostňujeme heterogenní třídy a snažíme se v nich zajistit  rovnoměrné věkové rozložení .

Naši pedagogové se dále sebevzdělávají a rozšiřují si svou kvalifikaci, tak jsme mohli v letošním roce efektivněji využít jejich pracovní síly a nadšení. Odbornost pedagogů se nám rozrostla o cvičitelku dětské jógy a další logopedickou asistentku.  Obě logopedické asistentky se v průběhu týdne budou věnovat po osmé hodině ranní logopedické prevenci skupinově všem dětem, tedy i těm nejmenším a pak individuálně 1x týdně dětem, které mají logopedické vady. Logopedické asistentky se zaměřují na přirozený rozvoji řeči a dalších dovedností. Působí především jako preventisté poruch řeči a učení. Rovněž budou poskytovat rodičům informace o dostupnosti logopedické péče. Nejedná se o náhradu návštěv klinických logopedů. Logopedičtí asistenti mají za úkol se zaměřovat na přirozenou podporu vývoje řeči ve všech jazykových rovinách, působí preventivně proti vzniku nesprávných komunikačních návyků, vědí jak pracovat s hlasovou hygienou, dyslálií, neplynulostí řeči apod.  Logopedická práce je týmovou prací, jejíž nedílnou a velkou úlohu sehrává rodina dítěte a její podnětné prostředí. Je velmi důležitá participace rodiny na pravidelném procvičování vybraných hlásek. Je to spolupráce rodiny, školy a různých odborníků.  

                                                                                                                             Kolektiv pedagogů z MŠ

 

 

 

Tisková zpráva 29. 1. 2017

Zimní sporty

 v základní škole Louňovice pod Blaníkem

 

V předchozích letech jsme s dětmi vyjížděli na týdenní zimní pobyt do Krkonoš, kde se žáci učili pod vedením instruktorů lyžovat nebo zdokonalovat svůj lyžařský um. Na přání rodičů jsme letos týdenní pobyt na horách vyměnili za lyžařský kurz na Monínci.

 Vše začalo již na podzim na třídních schůzkách, kde byly rodičům předány informace k lyžařskému kurzu Hravé lyžování na Monínci. Na kurz se přihlásilo 12 zájemců napříč všemi ročníky ve škole. Na začátku zimy nebyly podmínky pro kurz lyžování přímo ideální, ale lyžařský areál Monínec byl připraven a uměle zasněžoval svahy. Pár dní před naším lednovým termínem kurzu začala pravá zima a děti se měly na co těšit.

Po příjezdu do lyžařského areálu se děti přezuly v připraveném stanu do přeskáčů a se svými lyžemi se vydaly na první svah, kdy se pod dohledem instruktorů rozlyžovaly a ukázaly své dovednosti. Pokročilí lyžaři v dalších dnech lyžovali v horní části sjezdovky a využívali lyžařský vlek kotva. Méně zdatní lyžaři zůstali na svahu pro začátečníky a učili se nové lyžařské dovednosti nebo pilovali svůj stávající lyžařský styl.  

Poslední den našeho kurzu čekal všechny účastníky velký závod. Všechny děti měli možnost ukázat, co se za týden na kurzu lyžování naučily. V tento den se přijeli podívat i zvídaví rodiče, aby své ratolesti v jejich snažení podpořili. Krásným zakončením kurzu bylo předávání medailí všem účastníkům, neboť nikdo nebyl poslední, všichni skončili na krásném prvním místě. Na děti se přišel podívat i místní maskot lyžařské školy Méďa Brumík a donesl všem sladkou odměnu za jejich píli a vytrvalost v podobě mini sušenek.

Všem rodičům, dětem, instruktorům lyžování, lyžařské škole a lyžařskému areálu Monínec děkujeme za krásný týden na lyžích.

 

 

Tisková zpráva 7. 12. 2016

 

Rozsvěcení vánočního stromu, Čertovský jarmark

 v základní škole Louňovice pod Blaníkem

 

První adventní neděli jsme se účastnili rozsvěcení vánočního stromečku v Louňovicích pod Blaníkem a druhou adventní sobotu jsme nechyběli na Čertovském jarmarku. Vše začalo již mnohem dříve, na konci října. Touto dobou se celá škola začala připravovat na první adventní neděli a Čertovský jarmark.

Nácvik programu byl někdy náročný na organizaci, ale nakonec se vše podařilo. Žáci, společně se zástupcem ochotníků Ing. Fejtkem, zahrály Vánoční příběh. Kroužek Flétničky si pod vedením pí. uč. Pospíšilové připravil doprovody ke koledám, které jsme zpívali. Pro veřejnost si žáci připravili krásné vánoční ozdoby, kterými společně ozdobili vánoční strom na náměstí. Vše bylo završeno malým pohoštěním, které přinesla veřejnost, připravili místní spolky a městys.

Na Čertovský jarmark se chystali nejen žáci, ale i jednotlivé kroužky. Každá třída přispěla do prodejního stánku svými výrobky. V první třídě (1. a 2. ročník) žáci vyrobili ořechy v medu a dřevěné vánoční ozdoby, druhá třída (3. ročník) přispěla vánočními ozdobami z oříšků, hvězdami z bavlnek a škrobenými vánočními stromky, třetí třída (4. a 5. ročník) přichystala vánoční závěsy z větviček, ozdobné svícny a lojová krmítka pro ptáky. Kroužek vaření připravil jablíčkové kompoty a linecké rohlíčky, kroužek Šikulů vyrobil závěsné adventní věnce, pomády na rty a chovatelský kroužek také připravil lojová krmítka a domečky pro morčata. Poděkování patří paní Joskové a paní Klaudysové za sponzorské dary, které nám vydatně pomohly při přípravě výrobků na jarmark.

Na Čertovském jarmarku se ve stánku střídali žáci základní školy a v praxi si vyzkoušeli práci s penězi – počítání celkové ceny nákupu i vracení peněz na zpět zákazníkům. Vše probíhalo ve velmi příjemné předvánoční atmosféře.

Všem vám přejeme krásné prožití adventního času a šťastný nový rok 2017.

 

Tisková zpráva 30. 11. 2016

 

Plavecký výcvik

 v základní škole Louňovice pod Blaníkem

 

Od konce září naši žáci pravidelně vyjíždějí na plavecký výcvik do bazénu do Tábora. Při první návštěvě bazénu byli žáci rozděleni do skupin na plavce, poloplavce a neplavce. Paní lektorky si své svěřence odvedly a začala výuka.

Skupina plavců nejprve ukázala, zda opravdu zvládá základní plavecký styl prsa. Poté začali svůj styl pilovat a vylepšovat, v dalších lekcích již zkoušeli skoky do vody ze skokanského můstku a na závěr přidali i nový plavecký styl kraul na zádech.

Další skupina, která se skládala z poloplavců, se pod dozorem paní lektorky učila správně splývat, nadechovat se do vody, správně používat nohy při plavání. Tato skupina dělala velmi rychlé pokroky a na konci kurzu, již mohla směle konkurovat plavcům.

Poslední skupina neplavci byla složena z žáků, kteří neuměli vůbec plavat nebo se vody dokonce báli. Ale i tato skupinka se brzy osmělila a pod vedením šikovné lektorky se brzy částečně strachu z vody zbavila. S pomocí plaveckých pomůcek, se žáci učili splývat, potápět hlavu pod vodu, správně dýchat do vody. Ke konci kurzu i tito žáci dokázali uplavat s pomocí plaveckých pomůcek určenou délku v bazénu.

Všechny skupiny si plavecký výcvik s radostí užívali. Paní lektorky výuku prokládali zábavou – sjížděním skluzavky do bazénu, skoky, používáním plaveckých pomůcek během výuky. Ke konci každé plavecké lekce, měli žáci možnost chvilku volné zábavy v bazénu, pod dozorem lektorek plavání.

Na konci celého plaveckého výcviku žáci získali mokré vysvědčení, které si právem zasloužili. Žáci se již těší na příští školní rok, kdy bude jejich snaha o lepší plavecké výkony pokračovat dalším plaveckým výcvikem.

 

Tisková zpráva 14. 10. 2016

 

Mimoškolní aktivity

 v základní škole Louňovice pod Blaníkem

 

V říjnu žáci naší školy začali navštěvovat mimoškolní aktivity. Zájmové kroužky zajišťuje pro školu spolek Cesta pro všechny. V letošním školním roce nabízí spolek dětem 13 zájmových činností. Pro děti jsou připraveny kroužky vaření, šikovné ručičky, anglický jazyk, divadelní kroužek, flétna, jóga, chovatelský a turistický kroužek. Kroužky vedou pracovníci školy a rodiče ve svém volném čase.

Na kroužku vaření se děti učí zásady správného stolování, seznamují se se zdravou výživou a hlavně vaří, pečou, smaží, šlehají, krájí, aranžují. Tento rok se poprvé účastní soutěže Fit pomazánka. Držíme jim palce.

Šikovné ručičky jsou kroužek, kde děti vyrábí mnoho zajímavých dárků a vyzkoušejí si netradiční techniky tvoření. Při práci využívají šicí stroj, tavné pistole, přírodní materiály a spoustu dalších zajímavých materiálů. Výrobky tohoto kroužku můžete pravidelně zakoupit na vánočním a velikonočním jarmarku v Louňovicích pod Blaníkem.

Kroužek anglického jazyka seznamuje děti hravou a zábavnou formou s cizím jazykem. Děti se učí písničky a hry, se kterými mohou s rodiči doma procvičovat cizí jazyk. Při práci v kroužku ztrácejí děti strach z cizího jazyka a jsou lépe připraveny na vstup do výuky v základní škole.

Divadelní kroužek začíná v letošním školním roce poprvé. Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se správou formou komunikace, pohybu a orientaci v prostoru. Děti si budou připravovat krátká divadelní představení, na která se velmi těšíme.

Flétnička je u nás v letošním roce také poprvé. Děti se seznámí se správnou dechovou technikou při hraní na flétnu, naučí se základní noty, rytmus. Těšíme se na první vystoupení tohoto kroužku při rozsvěcení vánočního stromu v Louňovicích pod Blaníkem.

Kroužek jógy je pro děti odpočinkem, ale také malým nápravným cvičením. Na kroužku se děti učí správnému držení těla, relaxačním technikám, v rámci cvičení probíhají dechová cvičení. Každá lekce cvičení má své téma, od kterého se odvíjí jednotlivé cviky a techniky používané při lekci.

Chovatelský kroužek vznikl hlavně proto, že u nás ve škole máme psouna prérijního a je potřeba se o něj pravidelně starat. Během kroužku se děti dozví, jaks se správně starat o své domácí mazlíčky. Doufáme, že se naše školní minizoo brzy rozroste o další obyvatele a to hlavně díky malým chovatelům.

Turistický kroužek probíhá jednou za měsíc v sobotu. Cílem výprav kroužku jsou blízké i vzdálenější cíle v našem regionu Podblanicko. Děti si vaří v přírodě, poznávají, jaké to je být za každého počasí venku v přírodě.

Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout pestrý výběr mimoškolních činností a děkujeme, že tuto nabídku v hojném počtu děti využívají a kroužky navštěvují.

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 29. 9. 2016

 

Finská návštěva

 v základní škole Louňovice pod Blaníkem

 

 

Předposlední zářijový den naší školu navštívili pan Petri Rinne (manažer LAG Youtsenten Reittyfi), paní Minna Lukkala (manažerka a učitelka z Přírodní školy Aquila guide and 4H) a paní Heidi Jurkola (učitelka ze základní školy Yläne). Návštěva k nám dorazila z Finska na pozvání Mgr. Renaty Vondrákové.

Paní učitelky se podívaly na výuku center v prvním a druhém ročníku, kde jim děti ukázaly, jak se učí číst genetickou metodou. Paní Heidy učí ve Finsku take první ročník a na ukázku se velmi těšila. Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku se žáci v centrech Pokusy a objevy a Angličtina zabývali lidským tělem, orgány a orgánovými soustavami. Toto téma zaujalo hlavně paní Minnu, která se ve Finsku zabývá výukou přírodních věd.

Po obědě ve školní jídelně paní učitelky projevily zájem o krátký výklad o metodě výuky matematiky podle p. prof. Hejného, kterou na naší škole učíme. Metoda je zaujala, hlavně tím, že upřednostňuje rozvoj logického myšlení a spolupráci mezi žáky. Ve Finsku vyučují matematiku podobným způsobem.

Odpoledne všechny čekal společný výstup na Velký Blaník, kde se žáci s návštěvou rozloučili a vrátili se se školní družinou zpět do školy.

Děkujeme Mgr. Vondrákové, že nám umožnila toto setkání a doufáme, že navázané kontakty se rozvinou v další spolupráci s kolegyněmi a žáky z Finska. Spolupráce bude žáky rozvíjet hlavně v oblasti cizího jazyka a přírodních věd.